Pagina's

vrijdag 29 januari 2010

Brussels gewest vraagt vernietiging Vlaamse regeling emissierechten voor de luchtvaart

De Richtlijn 2008/101/EG beoogt de luchtvaartsector onder het Europese systeem van de handel in broeikasgasemissierechten (hierna emissierechten te noemen) te brengen. Met het decreet van 8 mei 2009 heeft het Vlaams parlement die richtlijn omgezet.

Richtlijn 2008/101/EG houdt kort samengevat in dat CO2-emissies van de luchtvaartsector, voor zover het vluchten betreft die vertrekken vanaf of aankomen
op een luchtvaartterrein in een lidstaat van de Europese Unie, voortaan afgedekt moeten zijn door een voldoende aantal emissierechten.

Het Vlaams parlement motiveerde de bevoegdheid van het Vlaamse gewest door te verwijzen naar de bevoegdheid van de gewesten inzake leefmilieu (artikel 6,
§1, II, 1°, BWHI). Het feit dat federale overheid bevoegd is voor de reglementering
van het luchtverkeer, de algemene politie en de veiligheid ervan is volgens het parlement irrelevant om de bevoegde overheid aan te duiden.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het hier blijkbaar niet helemaal mee eens en heeft aan het Grondwettelijk Hof gevraagd om het decreet te vernietigen.

Bericht in Belgisch Staatsblad van vandaag.

Update 3 februari 2010: In antwoord op een interpellatie van Tinne Van der Straeten (Groen!) verklaarde minister Magnette vandaag dat de federale staat zal tussenkomen in de procedure aangespannen door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Share/Bookmark

donderdag 28 januari 2010

Belasting op onbenutte sites

Gisteren stelde Katrien Partyka (CD&V) aan minister Magnette een aantal vragen over de belasting op onbenutte sites op basis van de wet van 8 december 2006 tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent (zie hierover mijn vorige posts: "Heffing op ongebruikte sites voor de productie van elektriciteit" en "Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen belasting op onbenutte centrales".

Uit de antwoorden van de minister blijkt het volgende.

Het jaarlijkse bedrag van de heffing op de niet-benutte of onderbenutte sites voor elektriciteitsproductie bedroeg 51 150 000 euro in de jaren 2006, 2007 en 2008. In 2009 was dat 67 500 000 euro.

Electrabel heeft bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel een verzoekschrift ingediend om de heffingen voor de jaren 2006, 2007 en 2008 te laten vernietigen omdat volgens haar de meeste sites waarvoor de heffing is toegepast niet beantwoorden aan de voorschriften van de wet van 8 december 2006. Die zaak werd volgens de minister intussen in beraad genomen.

Voor 2009 zou Electrabel onvoldoende nauwkeurige gegevens over oppervlakte van de betrokken sites meegedeeld hebben. De heffing werd daarom bepaald op basis van de ruw geschatte informatie.

Tot slot blijkt dat, met uitzondering van een site die aan E.ON zou overgedragen worden, alle andere niet-benutte of onderbenutte sites van Electrabel nog niet verkocht zijn.
Share/Bookmark

Gedragscode aardgas

Het invoeren van de nieuwe Gedragscode voor aardgas, die de eerste versie van 12 juni 2001 volledig zou moeten vervangen en zoals voorgesteld door de CREG in juli 2009, is nog niet voor morgen.

In de kamercommissie bedrijfsleven verklaarde minister Magnette dat één en ander vertraging heeft opgelopen omdat het overleg met de gewesten, dat door hen gevraagd was, pas in november kon starten (voordien waren er immers de naweeën van de gewestelijke verkiezingen). Het overleg is, blijkens de uitleg van de minister, bijna afgerond. Het ontwerp zal nu nog voorgelegd worden aan de Inspectie van Financiën, in eerste lezing goedgekeurd worden door de federale ministerraad, voor finalisatie overlegd worden de gewesten en ten slotte voorgelegd worden aan de Raad van State.

"Le texte devrait être promulgué sans attendre, mais cette procédure prendra encore un peu de temps."

Share/Bookmark

woensdag 27 januari 2010

Wie is wie binnen de raad van bestuur van Publigas?

De raad van bestuur van Publigas lijkt als volgt te zijn samengesteld:

Philip Heylen, CD&V, schepen stad Antwerpen
Luc Janssens, Open VLD, eerste schepen Kapellen
Patrick Moenart, CD&V, burgemeester Brugge
Jozef Speeckaert, CD&V, schepen Denderleeuw
Daniël Termont, sp.a, burgemeester Gent, voorzitter van de raad van bestuur
Sener Ugurlu, sp.a, gemeenteraadslid Antwerpen
Paul Van de Casteele, CD&V, burgemeester Hamme
Carl Vereecke, Open VLD, burgemeester Kuurne
Tom Vervoort, CD&V, schepen Geel,
Eric Spiessens, Auxipar
Jo Geebelen
C. Dekeuckelaere

Claude Klenkenberg, PS, burgemeester Welkenraedt
Pierre Muylle, PS, schepen Elsene, tweede ondervoorzitter
Dominique Offergeld, MR, gemeenteraadslid Vielsalm
Josly Piette, cdH, burgemeester Bassenge
José Angeli, Ecolo, schepen Vorst
Monique Cassart, MR, schepen Anderlecht
Jean-Jacques Cayeman, PS, deskundige cel energie minister Magnette, eerste ondervoorzitter
Olivier Chastel, MR, staatssecretaris
Christian Dereppe, MR-FDF, gemeenteraadslid Sint-Lambrechts-Woluwe
Latifa Gahouchi, PS, schepen Charleroi
Chr. Declercq, ?
A. Dumortier, ?
Share/Bookmark

dinsdag 26 januari 2010

Publigas en het Belgische gemeentelandschap

Naar aanleiding van de verklaringen van GDF Suez over het verkopen van haar participaties in Fluxys en Elia hernemen de politieke debatten over de rol van de gemeenten in het netbeheer via Publigas en Publi-T. Vooral Publigas, die na de verkoop van haar aandelen in Distrigas over nogal wat financiële reserves zou beschikken, komt in beeld.

Maar wat is Publigas en wie zijn haar aandeelhouders.

Op basis van de informatie op de (voortreffelijke) website www.gemeentelijkeparticipaties.be blijkt het aandeelhouderschap van Publigas als volgt verdeeld:Finiwo, Figga, Fingem, Finilek en Finea zijn de financieringsvehikels van de gemeenten van de gemengde sector. IBE is een vehikel van de gemeenten die participeren in Sibelga. De VEH, Vlaamse energieholding, groepeert onder andere de gemeenten uit de zuivere sector, maar ook een aantal andere ondernemingen, zoals blijkt uit onderstaande diagram. Ook het relatief grote belang van Gent (onrechtstreeks ongeveer 2% in Publigas) blijkt hieruit.
[Correctie 27 januari 2010: Het is het financieringsvehikel IKA in plaats van het vermelde IVEKA]


Share/Bookmark

maandag 25 januari 2010

Tien jaar liberalisering - in de toekomst nog meer regulering?

In de kranten Le Soir en De Morgen stelde minister van klimaat en energie Paul Magnette onomwonden dat "de liberalisering van de energiemarkten mislukt is". Hij pleit voor een sterkere interventie van de overheid om de liberalisering, waar hij nooit echt voorstander van is geweest, terug in goed banen te leiden.

Aan wet- of regelgevend initiatief heeft het sinds het begin van de liberalisering vanaf de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten nochtans niet ontbroken.

De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt is in bijna elf jaar tijd 20 keer gewijzigd (ofwel bijna 2 keer per jaar). De wet van 12 april 1965 betreffende het transport van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (de gaswet) is in dezelfde periode 21 keer gewijzigd. Daarnaast zijn er in beide sectoren nog een klein tiental specifieke wetten aangenomen.

Vanaf het moment dat minister Magnette bevoegd werd voor energie zijn de volgende wetten goedgekeurd in het parlement:

 • Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen
 • Wet van 15 december 2009 houdende bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
 • Wet van 10 september 2009 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
 • Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen
 • Wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I)
 • Wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I)
 • Wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I)
Op voorstel van de ministerraad heeft de Koning sinds juli 2007 de volgende 23 koninklijke besluiten ondertekend:
 • Koninklijk besluit van 15 januari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 2007 betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de boekhouding, de kostenbeheersing, betreffende de inkomensverschillen van de beheerders en de objectieve indexeringsformule bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
 • Koninklijk besluit van 13 december 2009 betreffende de inspecteurs van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
 • Koninklijk besluit van 15 juni 2009 houdende benoeming van de ombudsman voor Energie van de Nederlandstalige taalrol
 • Koninklijk besluit van 30 maart 2009 betreffende productieafwijkingen op installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden
 • Koninklijk besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt
 • Koninklijk besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt
 • Koninklijk besluit van 5 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen
 • Koninklijk besluit van 20 januari 2009 met betrekking tot de forfaitaire verminderingen voor de leveringen van elektriciteit, aardgas en stookolie
 • Koninklijk besluit van 18 december 2008 tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2009
 • Koninklijk besluit van 7 december 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen
 • Koninklijk besluit van 31 oktober 2008 tot tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
 • Koninklijk besluit van 21 oktober 2008 ter vaststelling van de bedragen bestemd voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2009-2013, in uitvoering van artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt
 • Koninklijk besluit van 28 september 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht
 • Koninklijk besluit van 2 september 2008 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van distributienetten voor elektriciteit
 • Koninklijk besluit van 2 september 2008 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van de distributienetten voor aardgas
 • Koninklijk besluit van 1 september 2008 met betrekking tot de forfaitaire verminderingen voor de leveringen van aardgas en elektriciteit
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen
 • Koninklijk besluit van 27 mei 2008 tot opschorting van de uitvoering van de beslissing (B)080515-CDC-656G/07 van 15 mei 2008 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
 • Koninklijk besluit van 15 mei 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
 • Koninklijk besluit van 18 januari 2008 betreffende de ombudsdienst voor energie
 • Koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit
 • Koninklijk besluit van 20 december 2007 tot wijziging van de aanslagvoet van de federale bijdrage die strekt tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt
 • Koninklijk besluit van 18 december 2007 betreffende de waarde van de gedurende de regulatoire periode 2008-2011 door de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit toe te passen factor voor productiviteits- en efficiëntieverbetering

Share/Bookmark

zaterdag 23 januari 2010

Aardgasdoorvoer - nieuwe wijziging aan de Gaswet

De Kamercommissie bedrijfsleven keurde afgelopen dinsdag artikelsgewijs het wetsvoorstel van Katrien Partyka (CD&V), Willem-Frederik Schiltz (VLD) en Joseph George (cdH) dat orde in de juridische chaos rond transit (doorvoer) van aardgas wil brengen. Het volledige wetsvoorstel wordt op 26 januari goedgekeurd.

Vorig jaar had de kamer de wet van 10 maart 2009 aangenomen. Die wet was bedoeld om de tariefmethodologie die van toepassing zou zijn op doorvoer van aardgas te specificeren. Daarnaast legde de wet ook vast hoe men de uitzondering voor historische doorvoercontracten moest begrijpen.

De Europese Commissie zag die wettelijke specificatie van tarieven voor doorvoer niet helemaal zitten. Volgens de Europese Commissie kon de Belgische wetgever geen aparte regels voor doorvoer meer aannemen. Bij de inwerkingtreding van de Tweede Gasrichtlijn (richtlijn 2003/55/EG) was het onderscheid tussen aardgasvervoer binnen de grenzen van één lidstaat en grensoverschrijdend aardgasvervoer tussen verschillende lidstaten immers verdwenen. Een onderscheid van tariefmethodologieën en tarieven voor de twee activiteiten kon dus ook niet meer. Eerder had ook het Hof van Beroep van Brussel in zijn arrest van 10 november 2008 in kort geding een gelijkaardig standpunt ingenomen. In de procedure ten gronde stelde het Hof met zijn arrest van 29 juni 2009 hierover een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie.

In de tekst die de Kamercommissie bedrijfsleven goedkeurde, wordt het verschil tussen intern vervoer en doorvoer van aardgas (opnieuw) uit de Belgische wetgeving gehaald. Artikel 15/5quinquies, van de Gaswet, ingevoegd bij de wet van 1 juni 2005 en gewijzigd bij de wet van 10 maart 2009, wordt opgeheven. Deze opheffing zal in werking treden de tiende dag na publicatie van de (nog door de plenaire vergadering van de Kamer te stemmen) wet in het Belgisch Staatsblad.

Daarnaast had de Europese Commissie ook een bezwaar tegen de interpretatie die de wet van 10 maart 2009 gaf aan de bescherming van de historische doorvoercontracten. Die bescherming van historische contracten is voorzien in artikel 32.1 van de Tweede Gasrichtlijn en artikel 15/19 van de Gaswet. Contracten die gesloten zijn voor 1 juli 2004 (datum van inwerkingtreding van de Tweede Gasrichtlijn) tussen aardgasondernemingen, verantwoordelijk zijn voor hogedrukgaspijpleidingnetten of voor de in- en uitvoer van aardgas, met het oog op het grensoverschrijdende vervoer van aardgas zijn zulke historische contracten. Een lijst met ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de netten was opgenomen in de bijlage bij de doorvoerrichtlijn 91/296/EG. In België zou er onduidelijkheid bestaan hebben over de 'Belgische' invulling van de vereiste dat die onderneming verantwoordelijk moet zijn voor een hogedrukgaspijpleidingnet of voor de in- en uitvoer van aardgas. Veiligheidshalve expliciteerde de wetgever dat hieronder moesten begrepen worden: Fluxys, Distrigas of één van hun dochterondernemingen zoals Fluxys & Co, Distrigas & Co of Segeo.

Het wetsvoorstel heft de gelaakte interpretatie op. Omdat volgens de Kamercommissie bedrijfsleven de Derde Gasrichtlijn (richtlijn 2009/73/EG) de bescherming opheft die de Tweede Gasrichtlijn biedt aan historische contracten, brengt het wetsvoorstel de Belgische wetgeving ook hiermee in overeenstemming: “Artikel 15/19, eerste lid, van dezelfde wet zal geen uitwerking meer hebben vanaf de volledige omzetting van richtlijn 2009/73/EG en ten laatste op 3 maart 2011.” Dit betekent dat uiterlijk op 3 maart 2011 er volgens de kamercommissie bedrijfsleven in België geen onderscheid meer zou kunnen gemaakt worden tussen intern aardgasvervoer en vervoer van aardgas van grens tot grens.

Met een amendement wou de oppositie de historische bescherming van doorvoercontracten al met ingang van 1 juli 2006 retroactief laten opheffen. Hierdoor zou men lopende procedures ernstig verstoort verstoren. Ook standpunt dat de CREG had ingenomen in mei en juni 2008 zou hiermee grondig onderuit gehaald worden. Het lijkt ook nogal vreemd dat de oppositie in een wetsvoorstel dat erop gericht was om een eigen Belgische interpretatie van Europese regels uit het rechtsverkeer te halen zich met een andere interpretatie opnieuw in de plaats van het Hof van Justitie wil stellen.
Share/Bookmark

zondag 17 januari 2010

Proficiat

Bij deze wil ik mijn zeer gerespecteerde confrater en collega Wouter Geldhof van harte gelukwensen met zijn benoeming tot vennoot energierecht bij Stibbe!
Share/Bookmark

zaterdag 16 januari 2010

De Standaard - GDF Suez verkoopt participaties in Elia en Fluxys

Op De Standaard on-line verscheen het bericht dat GDF Suez participaties in Elia en Fluxys verkoopt. Dit lijkt een zeer positieve stap te zijn voor een transparante liberalisering van onze energiemarkten.
Share/Bookmark

vrijdag 15 januari 2010

C.Gen bouwt tweede kolenvergasser in Nederland

De nieuwssite Energeia meldt dat C.Gen, een dochtervennootschap van de Belgische maritieme transportbedrijf Cobelfret een tweede kolenvergasser met een capaciteit van 800 MW wil bouwen in Zeeland. Wim Heyselberghs, gewezen CEO van Nuon Belgium, staat aan het hoofd van C.Gen.

Een kolenvergasser vergast steenkool tot synthesegas. Op Wikipedia wordt het hoe en waarom uitvoerig uitgelegd.
Share/Bookmark

donderdag 7 januari 2010

Ombudsman energie kan eindelijk beginnen

Voor Eric Houtman, gewezen kabinetsmedewerker van Freya Van den Bossche en Paul Magnette en Nederlandstalig federaal ombudsman energie, zijn nu al de beste professionele wensen voor 2010 uitgekomen. Hij mag de burelen die hij gehuurd heeft, de medewerkers die hij aangesteld heeft, de telefoontoestellen die hij gekocht heeft, de kredieten die hij gekregen heeft van de CREG eindelijk echt beginnen te gebruiken.

Ofschoon er, ondanks het gemakkelijke examen, nog geen Franstalige ombudsman is benoemd, zorgt artikel 15 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen ervoor dat "wanneer slechts een van de twee leden van de ombudsdienst benoemd is," (zoals vandaag) "is dat lid gemachtigd de bevoegdheden van [Ombudsman] alleen uit te oefenen".

Annemie Peeters mag aan Paul Magnette zondag een ruiker bloemen sturen. Artikel 15 treedt dan in werking.
Share/Bookmark

woensdag 6 januari 2010

Franse ombudsman tikt GDF Suez op de vingers

Volgens Elektrawatch tikt de Franse ombudsman GDF Suez op de vingers omwille van een foutieve rechtzetting van verkeerd gelezen meterstanden.
Share/Bookmark

Het Vlaamse energiebedrijf en het Vlaamse energiedienstenbedrijf en ...: geen Vlaamse Electrabel!

Tijdens het Actualiteitsdebat over het werkgelegenheids- en investeringsplan van de Vlaamse Regering haalde oud-minister Ceysens ook de onduidelijkheid over de plannen van de huidige regering om een Vlaams energiebedrijf op te richten door de mangel:

Collega’s, wachten is het ook op duidelijkheid over de oprichting van een Vlaams energiebedrijf, waarbij nu in dit plan ook een Vlaams energiedienstenbedrijf wordt aangekondigd. Dat zijn er nu al twee. Wat moeten we bij dat laatste verstaan? Komt er een Vlaams Electrabel dat Vlaamse elektriciteit door Vlaamse leidingen tot aan Vlaamse stopcontacten brengt? Is het dat? Graag enige opheldering. Deze ochtend in de commissie begreep niemand, ook leden van de meerderheid niet, waarover het in godsnaam gaat, noch inzake het Vlaams energiebedrijf, noch wat het Vlaams energiedienstenbedrijf betreft.
Minister Lieten verduidelijkte:
In het regeerakkoord staat nergens dat we een Vlaams Electrabel zullen oprichten. Er staat wel dat we een Vlaams energiebedrijf zullen oprichten. En er staat ook in wat de doelstellingen daarvan zijn, namelijk inzetten op energiebesparing, op energierecuperatie en op alternatieve energieprojectie en -productie. (...) En de voorbereidingen voor het oprichten van het Vlaams energiebedrijf zijn volop bezig. U zult daar ongetwijfeld uw honger mee kunnen stillen op het moment dat we de zaak in het parlement zullen bespreken. Ik kan u verzekeren dat de inhoud zoals ze in het regeerakkoord staat, tot uitdrukking zal komen.

Share/Bookmark

dinsdag 5 januari 2010

Overgangsmaatregel groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

De vorige Vlaamse regering liet het Vlaams Parlement een decreetswijziging goedkeuren waardoor vanaf 1 januari 2010 de steun per groenestroomcertificaat bij een installatie voor zonne-energie zou verlaagd worden 450 naar 350 euro per opgewekte MWh. Die wijziging zorgde ervoor dat velen alsnog beslisten om zonnepanelen te bestellen. Ook de constructeurs spoorden vele geïnteresseerden hiertoe aan. Het was te verwachten dat de stormloop op de zonnepanelen (en vooral op de minimumsteun van 450 euro per MWh) een aantal constructeurs in moeilijkheden zou kunnen brengen om tijdig de bestelde panelen te plaatsen.

Het feit ook de Duitse overheid besliste om steun aan zonnepanelen vanaf 2010 te verminderen leidde ertoe dat "de installateurs van dergelijke installaties momenteel echter wereldwijd geconfronteerd [worden] met een tekort aan materialen, op een schaal die niet kon worden voorzien" (Verslag commissie woonbeleid, stedelijk beleid en energie, Parl. St. Vl. Parl., 2009-2010, nr. 234/18, p. 6). Verschillende bedrijven overtuigden betrokken politici dat hierdoor "Vlaamse installateurs en zonne-energiebedrijven in ernstige financiële moeilijkheden [komen], die onvermijdelijk zullen leiden tot faillissementen en werkloosheid".

Het Vlaams Parlement stemde daarom in met artikel 100 van het decreet van 18 december 2009 houdende diverse bepalingen dat aan artikel 25ter van het elektriciteitsdecreet een zin bijvoegt: "Voor iedere installatie voor zonne-energie waar uit het verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek of de controle van de technische installaties zoals beschreven in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, blijkt dat deze grotendeels geïnstalleerd was in 2009, maar nog niet operationeel, en uit een tweede keuring voor 1 maart 2010 blijkt dat ze volledig is geïnstalleerd, en niet is vergroot in vermogen ten opzichte van de eerste keuring, wordt de datum van deze eerste keuring beschouwd als datum van indienstname."

Vooral het woordje 'grotendeels' zorgde voor animositeit tijdens de besprekingen in de bevoegde commissie. Uiteindelijk schaarde de commissie zich expliciet achter de interpretatie van de VREG dat ‘grotendeels’ betekent dat "de hele installatie met alle fotovoltaïsche panelen" moet geplaatst zijn op het moment van de eerste keuring in 2009.

De liberale oppositie diende (tevergeefs) een amendement in om die overgangspanelen ook vrij te stellen van de verplichting tot dak- of zoldervloerisolatie. De meerderheid ging hier (terecht) niet op in. Artikel 24, tweede lid, elektriciteitsdecreet koppelt de isolatieverplichting aan de installaties in dienst genomen na 1 januari 2010. De door het Vlaams Parlement goedgekeurde overgangsmaatregel leidt ertoe dat alle installaties waarvan de panelen al geïnstalleerd waren in 2009, maar de indienstname gebeurt voor 31 maart 2010 toch als in 2009 in dienst genomen worden beschouwd. Artikel 24, tweede lid, is hierop dan uiteraard niet van toepassing.
Share/Bookmark

maandag 4 januari 2010

Elektriciteitsopwekking in de ruimte

Onze parlementsleden zijn van veel markten thuis.

Het was Daniel Ducarme (MR) ter ore gekomen dat Japan op 1 september 2009 aankondigde dat een aantal bedrijven zullen deelnemen aan een onderzoeksprogramma met als doel het bouwen van een elektriciteitscentrale op basis van zonnepanelen in de ruimte en het mogelijk maken van om elektriciteit in de vorm van microgolven leidingloos door te sturen naar de aarde. Buiten de dampkring van de aarde halen de zonnepanelen een veel hoger rendement dan aan de grond, en zijn ze uiteraard ook niet afhankelijk van de weersomstandigheden. Het budget voor de operatie bedraagt 21 miljard dollar.

Ducarme wou van minister Laruelle (MR) te weten komen of België en/of de ESA dit een interessante piste vinden.

Minister Laruelle antwoordde bondig (en een beetje naast de science fiction kwestie):

"Het project betreffende de elektrische centrale waarover sprake, heeft geen betrekking op de onderzoeksprojecten gefinancierd in het kader van de IAP en hangen ook niet af van het ruimte-onderzoek en de ruimtetoepassingen."

Share/Bookmark

zondag 3 januari 2010

IEA overzicht van de gasstromen in Europa

Het Internationaal Energieagentschap, IEA, publiceert een interactieve kaart van de aardgasstromen in Europa. Voor België ziet het plaatje, anno oktober 2009, er zo uit:In oktober 2008 werd er 3300 miljoen m³ aardgas in België ingevoerd. De voornaamste ingangspunten waren de LNG-terminal, de Zeepipe, de Interconnector (samen goed voor 2000 miljoen m³ aardgas) en Poppel (L-gas).

Er werd in dezelfde maand 2500 miljoen m³ aardgas uitgevoerd, vooral via Blaregnies (1250 Mm³) en Eynatten (800 Mm³).
Share/Bookmark

zaterdag 2 januari 2010

Wat las u vooral op deze blog in 2009

Eerst en vooral: hartelijk dank voor uw vele bezoeken. Wellicht interesseert het u wat andere bezoekers zoal bekijken? Hieronder een overzicht van de tien meest-gelezen berichten van 2009:

1. Nachttarief ook op feestdagen
2. Vernieuwde ecologiesteun
3. Wat is de juridische waarde van de Omzendbrieven Windenergie?
4. Over SPE, EDF, Electrabel en de Wetstraat
5. Suez-GdF: de Pax Electrica II mag van onder het stof komen
6. Wijzigingen aan het Elektriciteitsdecreet rond groenestroomcertificaten en -doelstellingen
7. Nieuwe regeling groenestroomcertificaten
8. Programmawet december 2009
9. BTW op groenestroomcertificaten
10. Nieuwe omzendbrief kleinschalige windturbines
Share/Bookmark

vrijdag 1 januari 2010

Beste wensen voor 2010!

Gelukkig nieuwjaar en beste wensen voor 2010!
Share/Bookmark