Pagina's

woensdag 19 augustus 2009

Brussel lijkt te opteren voor maximumprijzen op de kleinhandelsmarkt

In het Brusselse regeerakkoord staat de volgende cryptische zin: "Bij een regionalisering van deze materie zal een progressieve tarifering van elektriciteit en gas (afhankelijk van de samenstelling van het gezin) ingevoerd worden."

Het is niet geheel duidelijk of de Brusselse coalitie hiermee opteert voor variabele distributienettarieven dan wel of zij een price-cap, maximumprijzen, wil invoeren voor de retailprijzen, de prijzen die de elektriciteitsleveranciers kunnen vragen aan de eindafnemers.

In ieder geval, een regionalisering van de bevoegdheid over de energietarieven (artikel 6, § 1, VII, tweede lid, 4°, BWHI) lijkt nog niet voor morgen te zijn.
Share/Bookmark

dinsdag 18 augustus 2009

Privénetten en directe leidingen in het Vlaams regeerakkoord

De Vlaamse coalitiepartijen kwamen in het regeerakkoord overeen "het Europees energiepakket worden de elektriciteit- en aardgasrichtlijnen tijdig en terdege omgezet in Vlaamse regelgeving, met bijzondere aandacht voor privénetten en directe lijnen en leidingen".

In het document "Uitdagingen en ontwikkelingen op vlak van de energiemarkt in Vlaanderen en het Vlaamse energiebeleid tijdens de komende legislatuur" drong de VREG erop aan dat "de bouw van nieuwe privénetten, directe lijnen en directe leidingen beperkt moet blijven tot projecten die een duidelijke maatschappelijke meerwaarde bieden". Voor de VREG moet freeridergedrag (het ontwijken van de transmissie- of distributietarieven vermeden worden).
Share/Bookmark

maandag 17 augustus 2009

Consultatie VREG Vlaamse Technische Reglementen

De VREG, de Vlaamse regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt, houdt op dit moment een consultatie over een aantal voorstellen tot wijziging van het Vlaams Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en het Vlaams Technisch Reglement Distributie Aardgas.

Het voorstel voert een aantal aanpassingen door die het technische reglement moeten conformeren aan de juridische realiteit:
- het reglement verwijst nog niet naar het Energiedecreet, dat nog niet in werking is getreden;
- de voorgestelde lijst met definities bevat geen definities meer die in het Elektriciteitsdecreet zijn opgenomen;
- het reglement verwijst niet langer naar directe lijnen of privénetten: die situaties zijn nog niet decretaal geregeld;

De VREG stelt ook voor dat de distributienetbeheerder de modelcontracten, reglementen, technische voorschriften, procedures en formulieren "ter kennis en commentaar" aan de VREG moeten voorleggen. Doen de DNB's dit niet uiterlijk twee maanden voor hun goedkeuring, zouden die documenten volgens de VREG niet in werking kunnen treden.

Het ontwerpreglement heeft ook grote aandacht voor het groeiend aantal decentrale productie-eenheden. Zo meent de VREG dat zij de aanvullende reglementen die de DNBs zouden aannemen voor kleine decentrale productie-eenheden (spanning lager dan 30 kV) "moet goedkeuren, gezien de recente discussies tussen producenten en netbeheerders over de aansluiting van decentrale productie op het net".

Bij weigering door de netbeheerder om een netgebruiker aan te sluiten op het distributienet zou een beroepsprocedure uitgewerkt worden, in overeenstemming met de bepalingen van de Elektriciteitsrichtlijn.
Share/Bookmark

vrijdag 14 augustus 2009

De Raad van State is écht niet meer bevoegd inzake tariefbeslissingen

De CREG is een administratieve overheid. Daarover is iedereen (zie hierover een studie van de CREG) het eens.

Met de wet van 27 juli 2005 heeft de federale wetgever het beroep tegen bepaalde handelingen van de CREG toch toegewezen aan het hof van beroep te Brussel. Binnen die reeks handelingen vallen de beslissingen over de distributienettarieven.

Op basis van artikel 29, § 1, 6°, van de Elektriciteitswet is dat hof inderdaad bevoegd voor de beslissingen van de CREG betreffende die tarieven. Door dit artikel wou de wetgever de bevoegdheid van de Raad van State uitsluiten.

Niettemin dienden de zuivere distributienetbeheerders (DNBs) (Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (PBE), Autonoom Gemeentebedrijf Merksplas (AGEM), Inter-Energa, IVEG, West-Vlaamse Energie - en Teledistributiemaatschappij (WVEM)) “louter ten bewarende titel” bij de Raad van State een vordering tot vernietiging van een aantal tariefbeslissingen in.

De Raad van State was duidelijk: "De bevoegdheid van het Hof van Beroep te Brussel sluit te dezen de bevoegdheid van de Raad van State uit."

Zie RvS 15 juli 2009, nrs. 195.272-195.278.
Share/Bookmark

donderdag 13 augustus 2009

Toepassing door de VREG van de nieuwe regeling rond groenestroomcertificaten voor PV-installaies

Vandaag publiceert de VREG zijn Mededeling over de concrete toepassing door de VREG van een aantal recente decreets- en besluitswijzigingen met betrekking tot de toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt uit zonnepanelen.

In deze Mededeling gaat de VREG dieper in op de volgende aspecten:
- Datum van indienstname van PV-installatie / zonnepaneel;
- Uitbreiding van een installatie;
- Isolatievoorwaarden voor zonnepanelen op een woning;
- Minimumsteun voor zonnepanelen door de netbeheerder: looptijd en bedrag afhankelijk van datum van indienstname;
- Beginpunt voor de toekenning van groenestroomcertificaten door de VREG;
- Mogelijke controles door de VREG en de distributienetbeheerder.
Share/Bookmark