Pagina's

woensdag 28 april 2010

Over nettarieven en leveranciers

In de kamer hebben leden van de meerderheid twee wetsvoorstellen ingediend die tot doel hebben (i) dat de transmissienetbeheerder Elia en de vervoersnetbeheerder Fluxys hun tarieven, na goedkeuring door de CREG, zo snel mogelijk bekend maken en (ii) dat de leveranciers die nettarieven verplicht moeten doorrekenen aan hun afnemers. De volksvertegenwoordigers willen zo een antwoord geven op de verzuchtingen van de CREG dat leveranciers tariefdalingen niet of niet snel genoeg reflecteren in hun facturen.

Zie over deze problematiek ook mijn eerder bericht.
Share/Bookmark

donderdag 22 april 2010

Hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in 2009

Mijn presentatie over hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in 2009 tijdens de voorstelling van het Jaarboek Energierecht 2009.


Share/Bookmark

vrijdag 2 april 2010

Nieuw vrijstellingenbesluit

Zie ook het bericht op onze blog lokalebesturen.info
Share/Bookmark

Nieuw vrijstellingenbesluit

De Vlaamse regering nam vandaag in eerste lezing een nieuwe versie van het vrijstellingenbesluit aan. Het persbericht luidt als volgt:

Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt de Vlaamse Regering de lijst van de handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is. Deze lijst is door de Vlaamse Regering vastgesteld op 14 april 2000. Omdat het een opsomming is zonder structuur of logische volgorde, en zo gedetailleerd dat sommigen alles wat niet letterlijk op de lijst staat als vergunningsplichtig beschouwen, moet de lijst aangepast worden. De Vlaamse Regering hecht daarom principieel haar goedkeuring aan het besluit met de handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Share/Bookmark

"Philippe Henry houdt de aanleg van een aardgaspijpleiding naar Marcinelle Energie tegen"

Alle Waalse media berichtten gisteren over de 'weigering' van Philippe Henry, Waals minister van ruimtelijke ordening, om een stedenbouwkundige vergunning toe te kennen voor de aanleg van een aardgaspijpleiding door Fluxys naar de geplande elektriciteitscentrale van Marcinelle Energie (Duferco en ENEL). De reden hiervoor zou zijn dat het nog onvoldoende juridisch en technisch zeker is of de pijpleiding, die ook in de buurt van een graverij zou gelegd worden, vanuit veiligheidsoverwegingen wel kan aangelegd worden:

"On parle ici d’une conduite de gaz qui fait un mètre de diamètre et qui est à proximité d’une carrière avec des tirs de mines. Par conséquent, il est important d’avoir une sécurisation tant juridique que physique pour éviter des recours. Une rencontre est prévue avec Fluxys pour étudier des alternatives avec eux" (zie artikel in La Libre Belgique)
Ik ken het dossier niet, maar mij lijkt de argumentatie nogal vreemd.

Voor die pijpleiding is een vervoersvergunning afgeleverd door de federale minister van energie nodig. Fluxys heeft ook een verklaring van openbaar nut bekomen. Uit ervaring weet ik dat het bekomen van zo'n vervoersvergunning niet kan zonder een uitvoerig onderzoek naar de technische veiligheid door de diensten van de FOD Economie. Daarnaast zal er, wanneer de aardgaspijpleiding zou aangelegd worden, een veiligheidszone zijn van 15 meter waarbinnen werken die enig gevaar zouden kunnen opleveren voor de leiding aan bijzondere verplichtingen onderworpen zijn.

Uiteraard moet een vergunningverlenende overheid rekening houden met alle omgevingsfactoren vooraleer een vergunning af te leveren. Wanneer die omgevingsfactoren al stringent onderzocht en uitvoerig beschermd zijn, rijst de vraag waarom de vergunningverlenende overheid de werken wenst tegen te houden.

Die vraag geldt des te meer in het licht van de noodzaak om bijkomende elektriciteitscentrales in ons land te bouwen. Of wenst Philippe Henry (Ecolo) mee te werken aan de politiek van het fait accompli om de verlenging van de levensduur van de jongste vier kerncentrales mogelijk te maken?
Share/Bookmark

donderdag 1 april 2010

Waarvoor dienden de 250 miljoen?

Minister Magnette mocht deze week twee keer uitleg geven over het arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 maart 2010 (zie hierover mijn vorige post): tijdens de vergadering van de Commissie Bedrijfsleven op 31 maart en tijdens de plenaire vergadering van vandaag, 1 april.

Vandaag speelde Magnette een een-tweetje met zijn partijgenote Karine Lalieux. Buiten een aantal te verwachten lofbetuigingen van de partij aan de fiere minister viel er weinig nieuws te horen.

In antwoord op een vraag van Robert Van de Velde (LDD) somde minister Magnette de bestedingen van de federale regering op die (deels) gefinancierd zijn door de bijdrage van 250 miljoen:

Il se fait que le prélèvement effectué en 2008 a été largement restitué en 2009 au consommateur via une réduction forfaitaire de 30 euros dont ont bénéficié l’ensemble des ménages, via par ailleurs la réduction forfaitaire de 105 euros pour les ménages qui se chauffent à l’électricité et qui ont des revenus jusqu’à 27 000 euros et via notamment les 500 millions de réductions et de crédits d’impôts que le gouvernement accorde tous les ans pour les travaux économiseurs d’énergie chez les particuliers.
Het antwoord van Magnette kan geen antwoord zijn op de vaststelling dat de bijdrage van 250 miljoen voor 2008 niet gebruikt is voor enige beleidskeuze die die heffing zou redelijk zou kunnen verantwoorden.

Zoals ik gisteren al schreef, en zoals Magnette nu bevestigt, heeft de federale regering in 2009 een eenmalige korting gegeven van 30 euro. Het annaliteitsbeginsel van de begroting, omschreven in artikel 174 van de Grondwet, houdt volgens confrater Pascal Boucquey het volgende in:
"Bien compris, le principe de l’annualité contient une double règle: celle de l’antériorité, qui veut que le budget de l’Etat soit voté avant le commencement de l’exercice (si le budget est une autorisation préalable du Parlement, il faut bien qu’il soit voté préalablement à la dépense…); celle de la périodicité, en vertu de laquelle l’autorisation de dépenser ne vaut que pour une année — avec ce corollaire que le budget ne peut donc contenir en principe que des recettes et des dépenses qui se rapportent à une année budgétaire déterminée." (P. BOUCQUEY, "L'article 174 de la Constitution. Quelques propos sur le principe de l'annualité budgétaire", RBDC 2006, 274)
Hieruit volgt theoretisch dat uitgaven voor 2009 gedekt moeten worden door inkomsten uit 2009 en niet door inkomsten uit 2008.

De forfaitaire vermindering van 105 EUR voor lage inkomens is, zoals kamerlid Tinne Van der Straeten terecht opmerkte, een openbare dienstverplichting die geen budgettaire weerslag heeft vermits die kost door de netbeheerder wordt doorgerekend in de tarieven.

Met wat goede wil kan men de fiscale stimuli voor energiebesparende investeringen aan de repartiebijdrage linken. Maar waren die stimuli ook niet bedoeld voor het economisch relanceplan van de regering?
Share/Bookmark