Pagina's

dinsdag 29 september 2009

Kernenergie en single buyer

Minister Magnette stelde vandaag in de Kamercommissie Bedrijfsleven dat de CREG recent twee studies zou gemaakt hebben: één 'draft provisional study' over de 'windfall profit' (lees: nucleaire rente) en één "sur la question de l'acheteur unique". Volgens de minister komt het aan het parlement toe om een kopie van die documenten op te vragen bij de CREG.

Update 18 oktober 2009: Vorige week publiceerde de CREG de studie over de werking van een ‘single buyer’ op de elektriciteitsmarkt. Daarin schrijft ze onder andere:

"Een SB kan, in de vorm van een tijdelijk overgangsmechanisme, een element zijn dat de vrijmaking van de markt kan bevorderen. Er zijn echter ook andere elementen die mee het succes van de vrijmaking van die markt beïnvloeden:
- beschikbaarheid voldoende productiecapaciteit;
- nodige investeringen en diversificatie in het productiepark;
- aantal spelers op de markt;
- toegang tot de markt;
- …"

Share/Bookmark

"De werkloze ombudsman energie"

De Nederlandstalige Ombudsman energie is aangeduid en heeft op 1 september zijn activiteiten gestart. 't Is te zeggen: "Il travaille sérieusement à organiser ses services. Il a loué les bureaux, il a ses crédits, il a engagé ses collaborateurs, acheté ses téléphones. Bref, il est pratiquement prêt à commencer."

Omdat zijn Franstalige tegenhanger nog niet benoemd is, kan de Ombudsdienst nog niet officieel van start gaan. Minister Magnette antwoordde vandaag in de Kamercommissie Bedrijfsleven dat hij wel gaat onderzoeken of de Nederlandstalige Ombudsman moet blijven wachten op de benoeming van de Franstalige:

"Je suis d'accord avec vous en effet: cette situation a assez duré. La loi fixait le fonctionnement en collège mais je vais voir s'il peut en être autrement dans le cas où il n'y a pas de candidat francophone dans les quinze jours. Cela commence en effet à devenir absurde."

Share/Bookmark

vrijdag 25 september 2009

Dakisolatie en groenestroomcertificaten

In het voorjaar besliste het Vlaams parlement dat productie-installaties voor zonne-energie (zonnepanelen, PV-installaties, …) die na 1 januari 2010 in dienst worden genomen en die geïnstalleerd worden op woningen of woongebouwen, waarvan het dak of de zoldervloer niet geïsoleerd is, niet langer in aanmerking komen voor de minimumsteun van 350 EUR die de distributienetbeheerder moet betalen voor die groenestroomcertificaten. De Vlaamse Regering moest de nadere regels met betrekking tot de isolatievoorwaarde bepalen.

Dat deed ze in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009. Dit besluit wijzigt het besluit van 5 maart 2004 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen.

– De dak of de zoldervloer binnen het beschermd volume van het gebouw moet 'volledig geïsoleerd' zijn. Dit zou volgens het besluit betekenen dat de totale isolatie van het dak en de zoldervloer een warmteweerstand Rd heeft van ten minste 3 m2K/W.
– De minister van energie kan “nadere regels vastleggen betreffende de toepassing van deze verplichting en het bepalen van het beschermde volume dat betrekking heeft op de woningen en het woongebouw om toch in aanmerking te komen”.

Op vraag van de VREG wordt de distributienetbeheerder 'gemachtigd' “via een controle ter plaatse van de productie-installatie en de meterstanden na te gaan of aan de voorwaarden tot toekenning van groenestroomcertificaten, vermeld in artikel 4 tot 6, is voldaan”. Deze bepaling snijdt weinig hout. Ook wanneer het beschermd volume van de woning niet (voldoende) geïsoleerd zou zijn moeten groenestroomcertificaten worden toegekend. Overigens staan de 'Voorwaarden tot toekenning' straan trouwens in artikel 5-6. In artikel 4 worden de algemene principes uiteen gezet.

De netbeheerder moet de uitbetaling van de minimumsteun voor de groenestroomcertificaten onmiddellijk opschorten als hem de “toegang tot de installatie wordt geweigerd of indien hij vaststelt dat niet aan de voorwaarden is voldaan”. Hij moet dit ook melden aan de VREG. De schorsing blijft duren “totdat de VREG deze vrijgeeft”.

Ook hier is niet onmiddellijk duidelijk aan welke voorwaarde moet voldaan zijn. Aan de voorwaarde tot toekenning van groenestroomcertificaten zal hoe dan ook voldaan zijn. De installatie wekt immers elektriciteit op door middel van hernieuwbare energiebronnen.

Of de weigering van toegang tot de installatie een voldoende grond kan zijn voor de opschorting van de uitbetaling van de minimumsteun in overeenstemming is met de grondwettelijke beschermde onschendbaarheid van de woning is zeer de vraag.

In februari 2009 uitten de Vreg, de Serv en de Mina-raad al een heel wat praktische bezwaren tegen de nieuwe decretale regeling. De regering lijkt hier weinig rekening mee gehouden te hebben.
Share/Bookmark

woensdag 23 september 2009

Verbazing

Ik lees met verbazing en onbegrip de volgende zin in het artikel van De Tijd: "De voorwaarde [voor de gulle bijdrage van GDF Suez aan de Belgische begroting] is wel dat de historische monopoliepositie van Suez-Electrabel in ons land verzekerd wordt."
Share/Bookmark

zaterdag 19 september 2009

Energieprestatie - herziening

De Vlaamse regering besliste gisteren, op voorstel van minister Freya Van den Bossche, een aantal besluiten van de Vlaamse regering te wijzigen:
- het besluit tot toekenning van premies voor het uitvoeren van energiebesparende investeringen in woongebouwen
- het besluit rond de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik
- de besluiten over de invoering van het energieprestatiecertificaat
- besluit met de eisen rond energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen

Volgens het persbericht van de Vlaamse regering is het de bedoeling "een aantal knelpunten uit het eerste besluit te verhelpen, zoals de voorwaarde dat alle betalingen in hetzelfde jaar moeten gebeuren, de premie voor eigenaars van een appartement in een appartementsgebouw in mede-eigendom en de definitie van een bestaande woning voor de premie voor dakisolatie."
Share/Bookmark

vrijdag 18 september 2009

Hoogspanningsnet Elia

Op 7 januari 2009 vroeg het Vlaams Parlement de federale overheid hoogspanningsleidingen zoveel mogelijk ondergronds te laten aanleggen. Roel Deseyn (federaal volksvertegenwoordiger, CD&V) stelde hierover een aantal schriftelijke vragen aan minister Magnette. Hij wou graag weten (i) in welke mate nieuwe hoogspanningsleidingen ondergronds worden aangelegd en (ii) hoeveel km hoogspanningsnet in 2009-2010 er (ondergronds) (her)aangelegd zal worden. Deseyn vroeg de minister ook naar een eventueel onderzoek door de federale overheid over hoe het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen tot een gezondere leefomgeving kan bijdragen.

Uit het antwoord van minister Magnette blijkt het volgende:
- Op 1 januari 2009 beschikt Elia over 8.412 km hoogspanningslijnen. 33 % is ondergronds en 67 % bovengronds. In 2009 en 2010 zullen er 48,4 km hoogspanningsnet (her)aangelegd worden (83 % ondergronds en 17% bovengronds).
- Elia en de administratie streven zo veel als mogelijk naar ondergrondse hoogspanningslijnen “om landschapaantasting zo veel mogelijk te verminderen”.
Share/Bookmark

donderdag 17 september 2009

Wetsvoorstel 'Vermijdbare Heffing'

Met het wetsvoorstel dat hij indiende op 18 juni 2009 wil Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) via fiscale weg bereiken dat het marktaandeel van Electrabel tot onder 45% zakt. Zijn wetsvoorstel legt Electrabel namelijk een 'vermijdbare heffing' op.

De voorgestelde heffing bedraagt:
1° 5% van de omzet gerealiseerd op de Belgische elektriciteitsmarkt indien het marktaandeel hoger is dan of gelijk aan 70%,
2° 3,5% van de omzet gerealiseerd op de Belgische elektriciteitsmarkt indien het marktaandeel lager is dan 70% maar hoger dan of gelijk aan 60%,
3° 2% van de omzet gerealiseerd op de Belgische elektriciteitsmarkt indien het marktaandeel lager is dan 60% maar hoger dan 45%,

De heffing zal ophouden te bestaan eens Electrabel haar marktaandeel laat zakken tot lager dan 45%.

Het wetsvoorstel verbiedt de producenten de heffing die ze moeten betalen door te rekenen aan andere ondernemingen of de eindafnemer. De CREG zal hierop moeten toezien.
Share/Bookmark