Pagina's

vrijdag 6 februari 2009

Studie over de impact van de emissiehandel op de elektriciteitsprijzen

De Studie van de CREG van 15 mei 2008 over "de impact van het systeem van CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs in België van 2005 tot 2007" deed heel wat stof opwaaien. Die studie verwees naar een studie van 9 maart 2006 van de CREG. Die laatste studie stond tot deze week nog niet online. Nu kan je ze vinden via deze link.
Share/Bookmark

Maatregelen om het aandeel windenergie in Vlaanderen te verhogen

In de plenaire zitting van het Vlaams Parlement gaf minister Crevits een viertal maatregelen aan die het aandeel van windenergie in de totale elektriciteitsproductie in Vlaanderen zou kunnen optrekken van de bestaande 300 GWh naar 1800 GWh:

- Stijging van de opbrengst van de groenestroomcertificaten voor de geproduceerde energie via windmolens;
- Meer duidelijkheid over waar en hoe windmolens goed kunnen worden ingeplant;
- Vereenvoudigen van de procedure voor windturbines die kunnen worden ingeplant in landbouwgebied;
- Ontwikkelen van een beleidsvisie waar windturbines kunnen ingeplant worden;
- Draagvlak voor de inplanting van windmolens vergroten door gemeenten en mensen eraan te laten participeren.
Share/Bookmark

donderdag 5 februari 2009

Wat is de juridische waarde van de Omzendbrieven Windenergie?

Met de Omzendbrief EME/2000.01 van 17 juli 2000 “Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines” wou de Vlaamse overheid een gecoördineerde ruimtelijke aanpak uitwerken rond windturbines. De Omzendbrief van 2000 werd vervangen door die van 12 mei 2006 EME/2006/01- RO/2006/02 "Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines".

In zijn arrest van 8 januari 2009 (Rvs 8 januari 2009, nr. 189.323, NV SPE) moest de Raad de vraag beantwoorden wat de juridische waarde was van die Omzendbrieven. De verwerende partij, bevoegde overheid om een milieuvergunning voor een windturbine af te leveren, stelde dat, omdat men bij de aflevering van een milieuvergunning ook moet rekening houden met ruimtelijke aspecten, de in het specifieke project vermelde afstandsregels niet gerespecteerd waren en weigerde daarom de vergunning. De overheid argumenteerde dat de Omzendbrieven een verordenend karakter hebben.

De Raad van State verwierp deze argumentatie:

"dat omzendbrieven in principe geen verordenend karakter hebben en bijgevolg ook geen nieuwe en dwingende rechtsregels kunnen creëren; dat de betrokken omzendbrief slechts richtlijnen bevat die de Vlaamse overheid zich voorneemt te zullen volgen bij het onderzoek van aanvragen voor de bouw en de exploitatie van windturbines; dat deze richtlijnen evenwel niet kunnen afwijken van de geldende reglementering inzake stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen; dat dit ook kan worden afgeleid uit de omzendbrief waar onder punt 6 "Beoordeling van aanvragen voor inplanting van windturbines - rol van de windwerkgroep" vermeld staat dat de "aanvragen (...) volgens de geldende procedures inzake bouw- en milieuvergunning (verlopen)"; dat aangezien de verwerende partij er ten onrechte van uitgaat dat deze afstandsregel een dwingende rechtsregel is waarbij zij over geen enkele appreciatiebevoegdheid beschikt, (...)"

Share/Bookmark

Inleveringsverplichting leveranciers bij meer toegekende groenestroomcertificaten herzien

In het Belgisch Staatsblad verscheen vandaag het decreet van 12 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij.

Het decreet wijzigt het Elektriciteitsdecreet onder andere voor wat betreft de berekening van de hoeveelheid in te leveren groenestroomcertificaten door een leverancier wanneer er meer certificaten uitgereikt zijn door de VREG.

De vroegere bepaling van het Elektriciteitsdecreet bepaalde dat indien de VREG vaststelde dat er meer certificaten uitgereikt waren in het voorgaande jaar dan er volgens de decretale formules zouden moeten ingeleverd worden door de leveranciers, de inleveringsverplichting verhoogde. Die berekening gebeurde echter maar in maart, dezelfde maand waarin de leveranciers de groenestroomcertificaten moesten inrekenen.

Die stelden daarom terecht dat zij zich onvoldoende konden voorbereiden op een hogere inleveringsverplichting en dat zij te weinig tijd kregen om zich, bv. via bijkomende aankopen van certificaten, te conformeren met het hogere quotum.

De nieuwe decretale regeling voorziet dat een verhoging van het quotum maar een jaar later zal plaatsvinden. De leveranciers hebben zo dus tijd genoeg om desgevallend meer groenestroomcertificaten aan te kopen.
Share/Bookmark

De CREG en de distributienettarieven

Donderdag 22 januari berichtte Le Soir over een geheime deal die de CREG zou hebben afgesloten met de distributienetbeheerders om de jarenlange disputen rond het vastleggen van de distributienettarieven te doen stoppen. Test Aankoop nam dit bericht gretig over.

Zowel Le Soir als Test Aankoop lieten uitschijnen dat de CREG en de DNBs over de dading "en stoemelings" het eens raakten over de dading en dat die dading het licht van de openbaarheid niet mocht zien. Terecht wierpen de parlementsleden op dat aan die dading weinig geheim is.

Wie de arresten van de Raad van State nabij volgt, heeft zonder twijfel gemerkt dat voor een groot aantal zaken die ingeleid waren door de DNBs afstand van geding is gedaan:
- Arrest. 179040 van 28/01/2008, Rolnummer A. 170.321/IX-5239;
- Arrest. 179039 van 28/01/2008, Rolnummer A. 170.320/IX-5238;
- Arrest. 179038 van 28/01/2008, Rolnummer A. 170.290/IX-5242;
- Arrest. 179036 van 28/01/2008, Rolnummer A. 139.107/IX-3860;
- Arrest. 179034 van 28/01/2008, Rolnummer A. 139.103/IX-3858;
- Arrest. 179033 van 28/01/2008, Rolnummer A. 139.102/IX-3856;
- Arrest. 179032 van 28/01/2008, Rolnummer A. 139.100/IX-3855;
- Arrest. 179037 van 28/01/2008, Rolnummer A. 170.288/IX-5241;
- Arrest. 179035 van 28/01/2008, Rolnummer A. 139.105/IX-3859;
- Arrest. 185439 van 17/07/2008, Rolnummer G./A. 165.362/VI-17.617;
- Arrest. 185438 van 17/07/2008, Rolnummer G./A. 173.399/VI-17.653;
- Arrest. 185437 van 17/07/2008, Rolnummer G./A. 162.921/VI-17.600;
- Arrest. 185436 van 17/07/2008, Rolnummer G./A. 170.127/VI-17.642;
- Arrest. 185435 van 17/07/2008, Rolnummer G./A. 168.237/VI-17.688;
- Arrest. 185434 van 17/07/2008, Rolnummer G./A. 176.246/VI-17.678;
- Arrest. 185433 van 17/07/2008, Rolnummer G./A. 179.907/VI-17.676;
- Arrest. 185432 van 17/07/2008, Rolnummer G./A. 166.072/VI-17.625;
- Arrest. 185430 van 17/07/2008, Rolnummer G./A. 178.907/VI-17.673;
- Arrest. 185429 van 17/07/2008, Rolnummer G./A. 160.127/VI-17.582;
- Arrest. 183932 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 166.082/VI-17.626;
- Arrest. 183905 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 160.129/VI-17.580;
- Arrest. 183904 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 176.250/VI-17.671;
- Arrest. 183903 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 170.131/VI-17.652;
- Arrest. 183899 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 178.938/VI-17.665
- Arrest. 183896 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 168.230/VI-17.687;
- Arrest. 185426 van 17/07/2008, Rolnummer G./A. 166.075/VI-17.624;
- Arrest. 185425 van 17/07/2008, Rolnummer G./A. 166.113/VI-17.643;
- Arrest. 185424 van 17/07/2008, Rolnummer G./A. 165.363/VI-17.613;
- Arrest. 185423 van 17/07/2008, Rolnummer G./A. 162.938/VI-17.594;
- Arrest. 183894 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 165.365/VI-17.616;
- Arrest. 183893 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 173.379/VI-17.669;
- Arrest. 183902 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 165.360/VI-17.615;
- Arrest. 183901 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 166.071/VI-17.619;
- Arrest. 183900 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 162.926/VI-17.599;
- Arrest. 183898 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 170.135/VI-17.644;
- Arrest. 183897 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 166.110/VI-17.623;
- Arrest. 183895 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 176.241/VI-17.645;
- Arrest. 183892 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 173.380/VI-17.656;
- Arrest. 183888 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 167.978/VI-17.681;
- Arrest. 183891 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 179.922/VI-17.622;
- Arrest. 187386 van 27/10/2008, Rolnummer G./A. 160.131/VI-17.584;
- Arrest. 181568 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 165.397/VI-17.699;
- Arrest. 181567 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 168.235/VI-17.680;
- Arrest. 181566 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 170.138/VI-17.675;
- Arrest. 181565 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 179.914/VI-17.674;
- Arrest. 181563 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 173.383/VI-17.668;
- Arrest. 181559 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 178.948/VI-17.658;
- Arrest. 181558 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 176.247/VI-17.647;
- Arrest. 181556 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 166.080/VI-17.620;
- Arrest. 181553 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 162.953/VI-17.596;
- Arrest. 181552 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 160.133/VI-17.583;
- Arrest. 179410 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 170.133/VI-17.651;
- Arrest. 179409 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 167.980/VI-17.679;
- Arrest. 179408 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 162.931/VI-17.598;
- Arrest. 179407 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 162.950/VI-17.595;
- Arrest. 179406 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 160.138/VI-17.585;
- Arrest. 179405 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 160.135/VI-17.579;
- Arrest. 179404 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 165.364/VI-17.683;
- Arrest. 179403 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 167.982/VI-17.682;
- Arrest. 179402 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 178.943/VI-17.667;
- Arrest. 179401 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 166.073/VI-17.663;
- Arrest. 179400 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 179.886/VI-17.661;
- Arrest. 179399 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 176.249/VI-17.657;
- Arrest. 179398 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 179.909/VI-17.621;
- Arrest. 179397 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 173.381/VI-17.655;
- Arrest. 179396 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 173.389/VI-17.654;
- Arrest. 179395 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 170.133/VI-17.651;
- Arrest. 179394 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 166.100/VI-17.650;
- Arrest. 179393 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 166.115/VI-17.649;
- Arrest. 179392 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 176.245/VI-17.648;
- Arrest. 179391 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 170.140/VI-17.646;
- Arrest. 179390 van 07/02/2008, Rolnummer G./A. 178.905/VI-17.641;
- Arrest. 179105 van 29/01/2008, Rolnummer G./A. 167.922/VI-17.568;
- Arrest. 179104 van 29/01/2008, Rolnummer G./A. 165.168/VI-17.566;
- Arrest. 179103 van 29/01/2008, Rolnummer G./A. 162.704/VI-17.567;
- Arrest. 179102 van 29/01/2008, Rolnummer G./A. 159.796/VI-17.560;
- Arrest. 179101 van 29/01/2008, Rolnummer G./A. 167.928/VI-17.559;
- Arrest. 179100 van 29/01/2008, Rolnummer G./A. 165.165/VI-17.563;
- Arrest. 179099 van 29/01/2008, Rolnummer G./A. 162.718/VI-17.565;
- Arrest. 183890 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 178.913/VI-17.672;
- Arrest. 183889 van 06/06/2008, Rolnummer G./A. 179.906/VI-17.666;
- Arrest. 187387 van 27/10/2008, Rolnummer G./A. 167.979/VI-17.858;
- Arrest. 181570 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 179.918/VI-17.660;
- Arrest. 181569 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 166.096/VI-17.628;
- Arrest. 181564 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 176.252/VI-17.670;
- Arrest. 181562 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 170.129/VI-17.664;
- Arrest. 181561 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 173.388/VI-17.662;
- Arrest. 181560 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 178.922/VI-17.659;
- Arrest. 181557 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 166.102/VI-17.627;
- Arrest. 181555 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 165.361/VI-17.614;
- Arrest. 181554 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 162.923/VI-17.597;
- Arrest. 181551 van 31/03/2008, Rolnummer G./A. 160.125/VI-17.581;
- Arrest. 179112 van 29/01/2008, Rolnummer G./A. 167.923/VI-17.555;
- Arrest. 179111 van 29/01/2008, Rolnummer G./A. 165.169/VI-17.561;
- Arrest. 179110 van 29/01/2008, Rolnummer G./A. 162.716/VI-17.571;
- Arrest. 179109 van 29/01/2008, Rolnummer G./A. 159.806/VI-17.556;
- Arrest. 179108 van 29/01/2008, Rolnummer G./A. 167.948/VI-17.557;
- Arrest. 179107 van 29/01/2008, Rolnummer G./A. 165.164/VI-17.572;
- Arrest. 179106 van 29/01/2008, Rolnummer G./A. 162.698/VI-17.569.

In deze arresten staat telkens:
"Considérant que, par leur lettre du 4 décembre 2007, les avocats de la partie requérante ont fait savoir que leur cliente se désiste de son recours;"
of
"Met een brief van 12 december 2007 deelt de raadsman van verzoekster aan de Raad van State mee dat zijn cliënte afstand doet van het ingediende beroep."

Reeds eind december had een oplettende toeschouwer, of die nu politicus of consument is, moeten doorhebben dat de DNBs een beslissing genomen hebben om afstand te doen van de meer dan honderd beroepen die aanhangig waren voor de Raad van State. Afstand van geding wordt niet zonder reden gedaan.
Share/Bookmark

woensdag 4 februari 2009

Zonnepanelen en het distributienet

Vlaams volksvertegenwoordiger Schauvliege kreeg midden januari een antwoord van minister Crevits op haar schriftelijke vraag wat de technische gevolgen en moeilijkheden zijn van het toenemend aantal zonnepanelen in Vlaanderen.

De minister erkende dat de distributienetbeheerders bij de VREG al hebben gesignaleerd dat de grote toevloed aan PV-installaties op de laagspanningsnetten inderdaad enkele technische problemen voor de netspanning en de netveiligheid met zich meebrengt.

Het Vlaams Technisch Reglement Distributie Elektriciteit verplicht de DNB's in artikel Netspanning: netbeheerders hebben de taak om erover te waken dat de netspanning voor alle netgebruikers niet afwijkt van de nominale spanning (meestal 230 V), rekening houdend met een tolerantie-marge. Een slechte spanningskwaliteit kan hinder bij de netgebruikers veroorzaken.

De aanwezigheid van PV-installaties verandert het spanningsverloop langs een distributiekabel: op de momenten van productie stijgt de spanning in de omgeving van de PV-installaties. Wanneer de PV-installaties dan weer minder elektriciteit produceren (‘s avonds en ‘s nachts ) daalt de spanning opnieuw naar het oorspronkelijke niveau.

"Om dus op elk moment de netspanning op elke plaats binnen de tolerantiegrenzen te houden, zouden dus de transformatorinstellingen in de verdeelpunten voortdurend moeten bijgesteld worden", stelt de minister.

Ook voor de netveiligheid moet het verwachtingspatroon van eigenaars van zonnepanelen bijgesteld worden:

"Op sommige momenten is het onvermijdelijk dat de distributienetbeheerder een deel van het distributienet voor korte tijd spanningsloos zet, om noodzakelijke onderhoudswerken uit te voeren aan de distributiekabels. Wanneer op de afgeschakelde distributie-kabel PV-installaties zijn aangesloten, moeten deze dan ook automatisch uitschakelen. In geval van stroompannes kan de netgebruiker ook geen elektriciteit krijgen van zijn PV-installatie."

De netbeheerders hebben aan de VREG, CWaPE en Brugel een nieuw voorstel van aansluitingsvoorwaarden voor productie-installaties op laag- en middenspanningsnetten gedaan. De herziening van deze aansluitvoorwaarden moet voor de minister leiden tot meer mogelijkheden om productie-installaties aan te sluiten.

De VREG heeft, na consultatie van de sector, wel vastgesteld dat de voorgestelde wijzigingen toch een tamelijk grote verandering betekenen ten opzichte van de huidige aansluitingsvoorwaarden.
Share/Bookmark

Nieuw koninklijk besluit forfaitaire verminderingen

Na de heisa die er ontstond door de vorige regeling rond de forfaitaire vermindering van de elektriciteits- en gasprijzen (zie mijn bericht) verscheen in het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2009 het nieuwe koninklijk besluit van 20 januari 2009 met betrekking tot de forfaitaire verminderingen voor de leveringen van elektriciteit, aardgas en stookolie. De Programmawet van 22 december 2008 had al een andere wettelijke basis verleend aan de regeling.

Op basis van de informatie die ze ontvangt van andere overheidsdiensten bepaalt de FOD Economie wie in aanmerking komt voor de forfaitaire vermindering. De FOD zal die afnemers een formulier opsturen. Die afnemer moet dat formulier terugsturen naar de FOD Economie. Die zal de forfaitaire vermindering toekennen door storting op het rekeningnummer dat door de aanvrager is mede gedeeld op het aanvraagformulier.
Share/Bookmark